OFFICIELE WEBSITE VAN
Fusieclub Medemblik

SPORTVELDENCOMPLEX
Almereweg 44, 1671 ND Medemblik

Zoals in de laatste ALV al is aangegeven zijn we van mening dat de huidige structuur te veel versnippering, scheiding en ruis oplevert. Om dit op te lossen en een voor ieder lid herkenbare (en platte) structuur neer te zetten hebben we besloten om de pupillencommissie, de overige jeugdcoördinatoren (waar nu nog enkele vacatures zijn) en de TC om te vormen c.q. in elkaar te schuiven tot een commissie jeugdvoetbal.

De nieuw samengestelde commissie jeugdvoetbal gaat zich bezig houden met de gehele jeugdafdeling van de vereniging. Hiermee worden de taken van voorheen de TC, de jeugdcoördinatoren en de pupillencommissie samengevoegd en onder uitvoerende verantwoordelijkheid gesteld van een aantal door het bestuur van FC Medemblik aan te wijzen leden. Hieronder een overzicht van de samenstelling en een opsomming van (mogelijke) taken en verantwoordelijkheden op de verschillende terreinen.

Commissie Jeugdvoetbal

Aandachtsgebied (Taak/functie/coördinator)

Kabouters

MP

t.m. JO-9 JO

10&11

JO

12&13

JO

14&15

JO

16&17

JO

18&19

Meisjes Technische Zaken pupillen Technische Zaken junioren

Het is denkbaar dat aandachtsgebieden worden samengevoegd gezien de aantallen binnen de categorie. Bijvoorbeeld JO-17/19. Ook is er nagedacht over een taakverdeling en een overzicht van taken van de verschillende commissieleden. Hieronder een eerste opzet van deze taakomschrijving. Hier zullen we met de huidige commissieleden en nieuwe kandidaten over in overleg gaan en blijven.

Taken/verantwoordelijkheden van de commissieleden

 • Binnen zijn aandachtsgebied is het lid van de commissie eerste aanspreekpunt voor de leden/ouders binnen zijn “categorie”.
 • Bespreekt en organiseert overleg(gen) m.b.t. de teamindelingen met de (selectie)trainers en coördinator(en) TZ.
 • Houdt zich (met name aan begin en eind van het seizoen) met het organiseren van de begeleiding binnen zijn categorie.
 • Heeft periodiek overleg met de commissie jeugdvoetbal. Hierbij kan indien gewenst ook gesplitst worden tussen pupillen en junioren.
 • Coördinator TZ organiseert periodiek en naar wens technisch overleg met de verschillende (selectie)trainers in zijn aandachtsgebied.
 • (Bij voorkeur) twee leden uit de commissie schuiven aan c.q. zijn lid van het hoofdbestuur.

Commissielid Technische zaken (pupillen en junioren)

 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het technisch beleid bij de jeugd.
 • Bewaakt het jeugdplan.
 • Is (samen met de selectietrainers) verantwoordelijk voor teamindelingen.
 • Houdt regelmatig contact met trainers over de gang van zaken.
 • Ondersteunt de jeugdtrainers en leiders.
 • Stelt het trainingsschema (mede) op en bewaakt deze.
 • Organiseert de trainingsstructuur en bewaakt de kwaliteit hiervan.
 • Verzorgt minimaal 2 x per competitiehelft een trainersoverleg.
 • Is verantwoordelijk voor het trainerskader.
 • Organiseert voetbalactiviteiten voor de jeugd.
 • Ontwikkelt een technisch jeugdplan per leeftijdsgroep.
 • Is aanspreekpunt voor leiders en trainers van de leeftijdsgroep betreffende technische zaken.
 • Stimuleert onderlinge contacten tussen de trainers.
 • Maakt voorstel voor jeugdbestuur voor aanstelling trainers en jeugdleiders.
 • Aanstelling trainers (selectie)teams en technisch jeugdcoördinator (tjc).
 • Teamindelingen
 • Doorstroming jeugd naar senioren
 • Organiseren overleg (selectie)trainers jeugd
 • Trainingsschema
 • Opleidingen kader
 • Optimaliseren jeugdopleiding

Commissielid van een leeftijdscategorie …

  • Houdt nauw contact met de jeugdbestuursleden.
  • Bemiddelt bij problemen tussen ouders / leiders of spelers onderling. Zij worden hierbij ondersteund door het bestuur.
  • Is het aanspreekpunt voor leiders, trainers en ouders van de betreffende leeftijdsgroep m.b.t. de organisatie van wedstrijden, training en nevenactiviteiten.
  • Toont belangstelling bij de trainingen en wedstrijden.
  • Signaleert kampioenschappen en regelt activiteiten rondom kampioenschappen.
  • Organiseert (mede) het winterzaalvoetbal.
  • Neemt kleding en materialen in van geleiders en trainers die stoppen.
  • Neemt contact op bij afmeldingen van leden en doet navraag naar de reden.
  • Zorgt voor attenties t.a.v. zieke en / of geblesseerde spelers (in overleg met de trainers en leiders).
  • Draagt zorg voor een positieve uitstraling van de jeugdafdeling (enthousiasmerend).

In de voorbereiding:

  • Controleert of kleding, tassen en materiaal per team in orde zijn.
  • Zorgt ervoor dat alle geleiders een coachjas hebben.
  • Zorgt ervoor dat alle trainers een trainingspak en windjack hebben.
  • Controleert of alle trainers voldoende materialen hebben.
  • Regelt oefenwedstrijden in overleg met de trainers en geleiders.
FC Medemblik feliciteert:
Afgelaste wedstrijden